مجمع عمومی عادی

باسمه تعالی

  • صورتجلسه مجمع عمومی عادی …………..    نوبت ………
  • جلسه مجمع عمومی عادی—— نوبت——-  شرکت تعاونی —————————————
  • طبق آگهی دعوت مورخ ————— در ساعت —— روز ——- مورخ ————– باحضور —– نفر از مجموع —– نفر اعضاء (اصالتاً و وکالتاً) شرکت تعاونی فوق در محل ———————– برگزار گردید .
  •      ابتدا آقای/خانم ————— از طرف مقام دعوت کننده با توجه به رسمیت جلسه نسبت به افتتاح جلسه اقدام و سپس نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه:
  • آقای/خانم ———————–  به سمت رئیس جلسه
  • آقای/خانم ————————- به سمت منشی جلسه
  • آقای/خانم ————————- به عنوان ناظر جلسه
  • آقای/خانم ————————- به عنوان ناظر جلسه

انتخاب و پس از استقرار، دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه مطرح و تصمیات زیر اتخاذ گردید:

نسبت به انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل و بازرسان رای گیری کتبی به عمل آمد و در نتیجه:

ردیف نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد ش شناسنامه کدملی کدپستی سمت

(اصلی/

علی­ البدل)

تعداد رأی
 
 
به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره  شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب و فی­ المجلس اعلام قبولی نمودند.

و

ردیف نام ونام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد ش شناسنامه کدملی کدپستی سمت تعداد رأی
اصلی
اصلی
اصلی
علی البدل
به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب و فی­ المجلس اعلام قبولی نمودند.

مجمع عمومی عادی به هیأت مدیره باحق توکیل به غیروکالت میدهد نسبت به ثبت تغییرات شرکت اقدام نماید.