صورت جلسه هیئت مدیره

عموما صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص شامل موارد ذیل می باشد:

عنوان:صورت جلسه هیئت مدیره شرکت……..

تاریخ تشکیل: جلسه در تاریخ ………ساعت ………با حضور……….تصمیمات ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت:

آقای ………..به شماره ملی …….به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

آقای ……….به شماره ملی …….به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم………….

برای مدت دو سال انتخاب شدند که با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء  …………همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

حدود اختیارات مدیر عامل طبق ……… می باشد.

اقرارنامه : اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم

وکالت:به آقای   ………….   عضو هیات مدیره  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.