قرارداد کار

نمونه قراداد استاندارد بین کارگر وکارفرما به شرح ذیل می باشد ومعمولا در دو نسخه بین کارگر وکارفرما تهیه می گردد:

 

    این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود .

۱)  مشخصات طرفین :

کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقای / خانم / شرکت …………………………… فرزند ………………………… شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………………….
به نشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………
کارگر

آقای / خانم …………………………………… فرزند ………………………….. متولد …………………………. شماره شناسنامه ………………
شماره ملی ………………………….. میزان تحصیلات ………………………. نوع و میزان مهارت ………………………………………………..
به نشانی : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۲)  نوع قرارداد : دائم                                                 موقت                                                      کارمعین

۳)  نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۴)  محل انجام کار : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵)  تاریخ انعقاد قرارداد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶)  مدت قرارداد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷)  ساعات کار : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد . ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است .

۸)  حق السعی :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتی …………………………………. ریال (حقوق ماهانه : …………………………………………… ریال )
ب : پاداش افزایش تولید و یا بهره وری ……………………………………. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است .

ج : سایر مزایا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

)  حقوق و مزایای کارگر : بصورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره ……………………………………. نزد بانک ………………………………… شعبه …………………………. توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد .

۱۰)  بیمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار ، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر
دستگاه های بیمه گر بیمه نماید .

۱۱)  عیدی و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در
کارگاه های مشمول قانون کار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواری اسلامی ، به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران ) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت
می شود . برای کار کمتر از یک سال ، میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

۱۲)  حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود .

۱۳)  شرایط فسخ قرارداد : این قرارداد در موارد ذیل ، توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۴)  سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی ، کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد .

۱۵)  این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما ، یک نسخه نزد کارگر ، یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود .

محل امضاءکارفرما                                                                               محل امضاءکارگر