ثبت اختراع

در مرحله ی اول مخترع  باید مدارک خود را تکمیل نموده و آنرا به صورت اظهار نامه  الکترونیکی تسلیم اداره ثبت اختراع نماید. مخترع می تواند فرم اظهار نامه را از سایت اداره ثبت اختراع دریافت کند و سپس طبق آن اظهار نامه را پر نماید.


مدارک مورد نیاز :

 

  • مدارک مثبت هویت متقاضی ؛

 

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

 

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

 

  • مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع

 

  • تهیه متونی با عناوین ، توصیف اختراع ، ادعا یا ادعاهای اختراع ، خلاصه ای از توصیف اختراع ، با رعایت مواردی که در زیر شرح داده شده است .

 

نکته : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.


 متن اختراع دارای سرفصل های زیر است:

 

۱-    توصیف اختراع با رعایت نکات زیر امکان پذیر است:

شرح و توصیف: مطابق ماده ۱۰آئین نامه اجرایی ” توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد:

 

۱- عنوان اختراع به گونه‌ای که در اظهارنامه ذکر گردیده است؛

۲- زمینه فنی اختراع مربوط؛

۳- مشکل فنی و بیان اهداف اختراع؛

۴- شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت‌هایی که در رابطه با اختراع ادعایی وجود دارد، به نحوی که برای درک و بررسی جدید بودن اختراع کفایت کند؛

۵- ارائه راه‌حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچه اختراع؛

۶- توضیح اشکال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوی‌ که یک متخصص در آن زمینه بتواند اختراع را درک و ارتباط اجزای آن را دریابد. ارجاع به شماره‌هایی که برای بیان ویژگی‌های اختراع در نقشه‌ آمده است الزامی است؛

۷- بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی نسبت به اختراعات پیشین، به نحوی که ویژگی جدید بودن اختراع و تاثیر فنی آن را روشن سازد؛

۸- توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به‌کارگیری اختراع؛

۹- ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع در صورتی که ماهیت اختراع گویای این امر نباشد.

۲-    ادعا یا ادعاهای اختراع؛

مطابق ماده ۱۱ ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:

الف) معقول بودن تعداد آنها.

ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.

ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت

۳-    خلاصه‌ای از توصیف اختراع؛

 

خلاصه اختراع : مطابق مواد ۱۳و۱۴ خلاصه مشتمل بر ۷۰ تا ۲۰۰ کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

۴-    نقشه یا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛

 

نقشه فنی : طبق ماده ۱۵آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید

 

الف) در روی کاغذ بادوام و  A4.

ب ) باوضوح و شفافیت کامل.

ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.

 د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد.

 هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.

 و ) شامل نشانه باشد.

 ز ) صفحات به ترتیب باشد.

 ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.


۵- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود؛


۶-    استفاده ازحق تقدم:

 درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر۱۲ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.