هشدار به مهندسانی که مدرک می فروشند!!!

مهندسانی که به عنوان اعضای هیات مدیره به شرکت وارد شده و از مدرکشان جهت اخذ رتبه استفاده می شود هشیار باشند، در طی مدتی که به عنوان اعضای هیات مدیره در شرکت حضور دارند مسئول بدهی های شرکت از جمله بدهی های مالیاتی می باشند!!!
بیشتر