صورتجلسه انتقال سهم الشرکه

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (نقل وانتقال سهم الشرکه ) در شرکتهای با مسئولیت محدود شامل موارد ذیل می باشد:

عنوان:صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……..

مشخصات شرکت وتاریخ تشکیل: نام ………شماره ثبت……… وسرمایه………… در تاریخ ………ساعت ………با حضور………. و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

نام شرکا          میزان سهم الشرکه

آقای ……        دارای ………سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر گردید آقای ………  به شماره ملی ………که دارای …….. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ……….. مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی ……… مبلغ … ریال از سهم الشرکه خود را  به آقای … فرزند… به شماره ملی ………….. به آدرس ……کدپستی……… منتقل/واگذار نمایدو این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار گرفت.

وکالت:به آقای   ………….   احدی از شرکا وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.