صورتجلسه مجمع عمومی عادی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی در شرکتهای با مسئولیت محدود عموما شامل موارد ذیل می باشد:

عنوان:صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت……..

مشخصات شرکت وتاریخ تشکیل: نام ………شماره ثبت……… وسرمایه………… در تاریخ ………ساعت ………با حضور………. و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

آقای ………..به شماره ملی …….به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره

آقای ……….به شماره ملی …….به سمت رئیس هیئت مدیره

خانم………….

برای مدت نامحدود انتخاب شدند که با امضای ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی وبه طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء  …………همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اقرارنامه : اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم

وکالت:به آقای   ………….   احدی از شرکا وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.