تغییرات اساسنامه

صورتجلسه تغییرات اساسنامه تعاونی ها تولید و توزیع عموما به شرح ذیل می باشد:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت ……………

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت ………. شرکت تعاونی  ……………………………………………..  طبق آگهی دعوت مورخ…./…./……… رأس ساعت …….  روز ………. مورخ …./…./…….. در محل  ………………… با حضور ……. نفر از کل ……… نفر اعضاء تعاونی تشکیل شد.

ابتدا رئیس هیأت مدیره با توجه به رسمیت جلسه نسبت به افتتاح جلسه مجمع عمومی اقدام، سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه جلسه مجمع عمومی اخذ رأی شفاهی به عمل آمد در نتیجه:

  • آقای/ خانم ……………………….. به سمت رئیس مجمع ؛ آقای / خانم  ……………………. به سمت منشی مجمع ؛ و آقای/خانم …………………. و ………………….. به سمت نظار مجمع انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه توسط منشی مجمع قرائت و موارد زیر با اخذ رأی کتبی و به اتفاق آراء به تصویب رسید:

  • ماده/مواد …… اساسنامه تعاونی به شرح زیر تغییر یافت:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

مجمع عمومی به هیأت مدیره مأموریت داد تا مراحل تغییرات فوق را در ادارات تعاون و ثبت شرکت ها انجام دهد. چون موضوع دیگری نبود جلسه در ساعت …… خاتمه یافت.

نام ونام خانوادگی وامضاء هیأت رئیسه مجمع

  • …………………………………… رئیس مجمع                امضاء …………………….
  • ……………………………………. منشی مجمع           امضاء …………………….
  • ………………………………….. ناظر ۱                      امضاء …………………..
  • …………………………………… ناظر ۲                     امضاء …………………..