مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی به طور فوق العاده شرکت های سامی خاص  به طور معمول شامل ۴ مبحث کلی می باشد:

عنوان:صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت……..

تاریخ تشکیل: در تاریخ ………ساعت ………با حضور……….

انتخاب هیات ناظر:در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: آقای ……….به سمت رئیس جلسه و……

۱-پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره وبازرس شرکت ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ……..   به تصویب رسید .

۲-اقای ….  به کدملی ……….وآقای ………. بمدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.  

۳-با رعایت ماده ۱۴۷قانون تجارت آقای ……….به کد ملی ………..  بعنوان بازرس اصلی وآقای ………  به کد ملی ………… بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند.

۴- روزنامه کثیر الانتشار ……………جهت درج اگهی های سالیانه شرکت تعیین گردید.

اقرارنامه: کلیه اعضای هیات مدیره وبازرسان اعم از اصلی وعلی البدل بدینوسیله تعهد واقرار می نمایند که دارای سوئ پیشینه کیفری نبوده  ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی ومواد ۱۱۱ و۱۴۷ قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره وبازرسان نمیباشد. پس ازان جلسه در ساعت      ……    خاتمه یافت.

وکالت:کلیه سهامداران به اقای …….  عضو هیئت مدیره وکالت می دهند نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام وذیل دفاتررا امضا نماید.