جواز تاسیس

صدور جواز تاسیس واحدهای تولیدی

متقاضیان احداث واحدهای صنعتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق تکمیل فرم جواز تاسیس اقدام به احداث واحد صنعتی نمایند .

فرم تکمیل شده جواز تاسیس پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استانها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تطبیق باضوابط آئین نامه و با رعایت موارد زیر نسبت به صدور آن اقدام خواهد شد .
عدم مغایرت تولید مورد نظر با ضوابط شرعی و قانونی
رعایت محدودیت های منطقه ای مصوب مانند محدودیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و شعاع ۵۰ کیلومتری

رمزینه ( کد ) محصول تولیدی می بایست براساس طبقه بندی ( ISIC ) در جواز تاسیس درج شود
صدور جواز تاسیس به نام اشخاص حقوقی منوط به ارائه آگهی رسمی تاسیس شرکت می باشد .

یک نسخه از جواز تاسیس صادره جهت اطلاع به دستگاهای دولتی ذیربط ، دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت کار و امور اجتماعی ، اداره کل نظارت بر امور داروئی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( در مورد فعالیتهای صنعتی مرتبط با صنایع غدایی ، بهداشتی و آرایشی ارسال می شود.

مدت زمان انجام کار : برحسب نوع طرح متغیرمی باشد

مراحل و شرح اقدامات :
۱٫ تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنایع و معادن
۲٫ ارسال به اداره برنامه ریزی ،توسعه صنعتی و معدنی جهت بررسی کارشناس مربوطه
۳٫ بررسی درخواست توسط کارشناس و اقدام لازم
۴٫ ارسال به دبیرخانه جهت تایپ
۵٫ تایید کارشناس، تایید مسئول اداره برنامه ریزی ، توسعه صنعتی و امضاء مدیریت
۶٫ صدور جواز تاسیس واحدهای طراحی ومونتاژ توسط سازمان صنایع ومعادن
مدارک موردنیاز:
۱٫ کپی شناسنامه متقاضی
۲٫ درمورد شرکتها،اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت
۳٫ تکمیل پرسشنامه جوازتاسیس توسط متقاضی
۴٫ فرم جواز تاسیس