صورتجلسه انحلال

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (انحلال شرکت ) در شرکتهای با مسئولیت محدود شامل موارد ذیل می باشد:

عنوان:صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت……..

مشخصات شرکت وتاریخ تشکیل: نام ………شماره ثبت……… وسرمایه………… در تاریخ ………ساعت ………با حضور………. و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد:

نام شرکا          میزان سهم الشرکه

آقای ……        دارای ………سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود  در نتیجه آقای ……….  به شماره ملی …….. به آدرس ……. کدپستی  …..به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

 

وکالت:به آقای   ………….   احدی از شرکا وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.