اظهارنامه افزایش سرمایه

اظهارنامه افزایش سرمایه شرکت های سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

                                                   قوه قضاییه

                                    سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

                              اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

                        اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

 

۱-نام شرکت:  …………………………………..  شماره ثبت……………     

۲-مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………..                وهیئت مدیره مورخ

۳-مبلغ سرمایه قبل از افزایش: ……………………… ریال

۴-مبلغ سرمایه پس ازافزایش وتعیین مقدارنقد وغیرنقد آن به تفکیک:

…………………… ریال نقدی و

۵-تعدا سهام با نام بی نام ومبلغ اسمی سهام ودر صورتیکه ممتاز مورد نظر می باشد ذکر خصوصیات امتیازات:

……………..سهم با نام عادی………………… ریالی

 

۶-نام ونام خانوادگی سهامداران                        تعداد سهام                         نوع سهام هریک پس از افزایش سرمایه

۱-۶- …………………                                             ………..                                         بانام عادی

۲-۶-…………………                                                ………                                         بانام عادی

۳-۶-…………………                                              …………                                        بانام عادی

 

 

 

۷-نام ونام خانوادگی کلیه اعضای هیئت مدیره:                           امضاء