صورتجلسه نقل وانتقال سهام

مجمع عمومی فوق العاده(نقل وانتقال سهام ) به طور معمول شامل موارد ذیل  می باشد:

عنوان:صورت جلسه مجمع فوق العاده شرکت……..

تاریخ تشکیل: در تاریخ ………ساعت ………با حضور……….

سهامداران حاضر در جلسه(نصاب):آقای ……….دارای ….سهم وآقای………..

انتخاب هیات رئیسه:در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت: آقای ……….به سمت رئیس جلسه و……

آقای ……… به شماره ملی …………با واگذاری…….سهم از سهام خود به خانم …  به شماره ملی ….فرزند …….. به شماره شناسنامه… متولد…. صادره از… ساکن… کدپستی …. و … سهم از سهام خود به آقای ……….. از شرکت خارج شد .

وکالت:کلیه سهامداران به اقای …….  عضو هیئت مدیره وکالت می دهند نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام وذیل دفاتررا امضا نماید.