ارتباط با ما

بسته به تعداد شرکا نوع فعالیت یا موضوع و برنامه آینده شرکت باید نسبت به ثبت یکی از انواع شرکتها اقدام نمایید:

۱- اگر محدودیت در تعداد شرکای شرکت شما وجود دارد، بهتر است شرکت مسئولیت محدود ثبت کنید و همچنین تا زمان ورود و خروج شرکا احتیاجی به تمدید اعضا نمی باشد.

۲-اگر نوع فعالیت شما تولیدی و آینده شرکت را در مسیر توسعه و گسترش فعالیت می بینید، بهتر است شرکت سهامی خاص ثبت نمایید و شرکت های سهامی خاص از اعتبار بیشتری برای بانک ها برخوردارند.

۳- اگر شرکت شما به صورت فامیلی و دارای اعضای فراوان می باشد و همچنین در زمینه کشاورزی و امور دامی می باشد بهتر است شرکت تعاونی ثبت نماییدو سالانه تا ۲۵ درصد از معافیت مالیاتی برخوردار شوید.