رسیدگی تامین اجتماعی

طبق ماده ۴۷تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لاز م را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یاقسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند ودارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و۵۳ قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد .

در موارد ذیل دفاتر واسناد ومدارک شرکت مورد رسیدگی قرار می گیرد:

۱-متقاضی صدور مفاصا حساب نقل وانتقال باشید.

۲-در حال تصفیه وانحلال باشید.

۳-مجری قرارداد بوده وصدور مفاصا حساب منوط به بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشد.

۴-کارگاه های دارای ۵۰نفر بیمه شده به بالا باشید.

۵-کارگاه های کمتر از ۵۰نفر وفاقد بازرسی کارگاهی باشید.