پروانه بهره برداری

مراحل صدور پروانه بهره برداری

 

ماده ۱: کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم برای نصب ماشین آلات خط تولید ،تامین نیروی انسانی مورد نیاز،وتولید آزمایشی را انجام داده باشند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس یا اعلامیه تاسیس بوده و یا نباشند،با رعایت این دستورالعمل ،می توانند پروانه بهره برداری دریافت دارند.

 

تبصره(۱): تولید آزمایشی به منزله نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تولید محصول، ونیز تولید محصول در یک دوره مشخص به صورت انبوه می باشد.

 

تشخیص انجام تولید آزمایشی با سازمان صنایع ومعادن استان مربوطه است.

 

تبصره(۲): رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران وشعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان ضروری است .

 

روش کار:

 

۱-۱- پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی تکمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط،مورد بررسی و ازنظرتکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.

 

۱-۲- ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثرظرفیت تولید بر اساس ماشین آلان منصوبه برای سه شیفت (۲۸۰ روز کاری ،راندمان ۸۰%) وبرای ۵۰۰۰ ساعت برای کلیه صنایع در سال محاسبه میگردد.(تعویض واصلاح ظرفیت پروانه های بهره برداری واحدهای موجود بر این اساس و با رعایت ضوابط و معیارهای استقرار صنایع بلامانع است)

 

در مواردیکه با توجه به ماهیت صنعت، استمرار تولید طی روزهای بیشتری از سال ضرورت دارد،ظرفیت مشابه موارد زیر محاسبه میگردد.

 

– صنایع سیمان (تا ۳۳۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۶۵۰۰ ساعت

 

– صنایع شیشه (تا ۳۶۰ روزکاری با راندمان ۸۰%) ۷۰۰۰ ساعت

 

انجام ظرفیت سنجی توسط کارشناسان سازمان صنایع ومعادن استان یا کارشناسان و مشاوران مورد تائید سازمان صنایع ومعادن استان صورت می پذیرد.

 

۳-۱- در مورد واحدهایی که دارای چند خط تولید جداگانه هستند،در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خط تولید آماده بهره برداری باشد، صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است.

 

تبصره(۳):در مورد واحدهایی که بخشی ازظرفیت کل،آماده بهره برداری باشد. صدور پروانه بهره برداری برای آن بخش بلامانع است.

 

۴-۱- کلیه محصولالتی که جزء فرآیند اصلی خط تولید نبوده و به عنوان ماده اولیه یا خدمات جانبی خط تولید محسوب می شوند.(مثلاً قالب سازی در یک کارخانه تولید کفش) محصول جانبی تلقی و در پروانه بهره برداری با ذکر ظرفیت و شیفت کاری مطابق بند (۲-۱) میتوانندقیدگردند.

 

۵-۱- برای واحدهای تولید کننده خودرو، آماده بودن حداقل خط تولید مونتاژ بدنه ،خط رنگ و خط مونتاژ نهایی برای صدور پروانه بهره برداری الزامی است.

 

۶-۱- صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده ۱۳ فصل سوم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ موکول به تائید محل استقرار با رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 

۷-۱- هزینه صدور پروانه بهره برداری بر اساس تصویب نامه ۱۸۱۵۴ مورخ ۳/۴/۱۳۶۴ هیات وزیران به حساب شماره ۳۱۰ خزانه یا سازمان امور اقتصادی استان واریز می گردد.

۸-۱- پروانه بهره بر اساس اطلاعات جمع شده مورد نیاز در برگه رنگی مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره برداری تهیه و به متقاضی تحویل می گردد.

 

همچنین رونوشت های آن به همراه تصویر پروانه بهره برداری به واحدهای زیر ارسال می گردد.

 

– دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

 

– دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

 

– اداره کل حفاظت محیط زیست استان – اداره کل کار و امور اجتماعی استان

 

۹-۱- برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید(اعم از اینکه با محصول قبلی همگن باشد یا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعایت بندهای(۱-۱)الی(۸-۱) ،پروانه بهره برداری جدید صادر می گردد.

 

۱-۹-۱- در پروانه بهره برداری جدید ظرفیت تولید کل محصولات در زمان صدور درج می گردد. در ستون تغییرات نیز ،افزایش /کاهش ظرفیت نسبت به آخرین پروانه درج می گردد.

 

۲-۹-۱- در ظهر پروانه جدید عبارت زیر درج می گردد:

 

این پروانه با توجه به اولین پروانه بهره برداری به شماره ………. مورخ ………. صادر، وجایگزین آخرین پروانه بهره برداری به شماره ………….. مورخ………….. می گردد.

 

۳-۹-۱- آخرین پروانه بهره برداری از واحد صنعتی دریافت و روی آن عبارت ((باتوجه به پروانه بهره برداری جدید به شماره ……….. مورخ …………….. ابطال گردید))، درج و تصویر آن در سوابق نگهداری واصل به واحد صنعتی عودت می گردد.

 

۱۰-۱- صدور پروانه بهره برداری با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی (در خصوص کارهای سخت و زیان آور مبنی بر رعایت ایمنی بهدشت و استاندارد) منوط به اخذ گواهی از ادارات کل کار و امور اجتماعی – بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی استان است.

 

۱۱-۱- صدور پروانه بهره برداری برای ساخت دستگاه فلز یاب (بر اساس ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مصوب مورخ ۱۵/۱۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی) منوط به موافقت سازمان میراث فرهنگی استان خواهد بود.

 

تبصره (۴): تغییر ظرفیت با رعایت ظرفیتهای مندرج در ضوابط استقرار و بدون رعایت تشریفات ماده ۱ به صورت ظهر نویسی در پروانه بهره برداری قابل اقدام خواهد بود.

 

تبصره(۵): برای واحدهای دارای کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی مجاز بر اساس بند(۲-۳) صورتجلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۴ شورایعالی صنایع و در چارچوب ضوابط این دستورالعمل پروانه بهره برداری صادر می گردد.

 

تبصره(۶): ارائه خدمات به واحدهای دارنده کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی نظیر واحدهای دارنده پروانه بهره برداری انجام خواهد شد،ولی تغییر نوع تولید ،توسعه،افزایش عرصع و اعیان و …. (برای این واحدها) منوط به انتقال آنها به شهرکهای صنعتی مجاز می باشد.

 

تبصره(۷): تاریخ بهره برداری ، عبارت است از تاریخ صدور پروانه بهره برداری

 

ماده ۲: صدور المثنی برای پروانه های بهره برداری

 

۱-۳- در صورتیکه پروانه بهره برداری مفقود گردد، و اشخاص حقیقی/ حقوقی دارنده پروانه مذکور کتباً تقاضای پروانه بهره برداری المثنی نمایند، ضمن بررسی سوابق و مدارک و بازدید از محل استقرار و تائید فعالیت تولیدی آن واحد ، پروانه بهره برداری المثنی (با همان مندرجات پروانه مفقود شده) صادر می گردد.

 

تبصره(۱): صدور کارت شناسائی و گواهی فعالیت صنعتی المثنی برای واحدهای دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی با رعایت بند(۱-۲) امکانپذیر می باشد.

 

تبصره(۲): صدور المثنی برای پروانه بهره برداری ،کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مخدوش،کهنه وشلوغ ،با رعایت بند(۱-۲) امکان پذیر می باشد.

 

ماده۳: ابطال پروانه بهره برداری

 

سازمان صنایع ومعادن استانها می توانند در هریک از حالات زیر نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام نمایند:

 

۱-۳- واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان،ماشین آلات ویا سایر عوامل اصلی تولید باشند و نتوان آنها را بعنوان یک واحد یا کارگاه فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود.

 

۲-۳- با درخواست کتبی دارندگان پروانه بهره برداری

 

تبصره(۱): در هر یک از حالات فوق بازدید از محل واحد و تهیه گزارش توجیهی کامل مبنی بر دلایل لغو پروانه ،دریافت اصل پروانه(در صورت امکان) وابطال آن و ضبط در پرونده واحد و نیز ارسال نامه به متقاضی مبنی بر ابطال پروانه الزامی است .

 

تبصره(۲): یک نسخه از رونوشت نامه ابطال پروانه به واحدهای زیر ارسال گردد:

 

– دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

 

– دفترآمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

 

– اداره کل حفاظت محیط زیست استان

 

– اداره کل کار و امور اجتماعی استان

 

ماده ۴: تغییر نام پروانه بهره برداری

 

۱-۳- تغییر نام شرکتها

 

با دریافت آگهی تغییر نام روزنامه رسمی کشور نام جدید به صورت ظهر نویسی در پروانه بهره برداری درج می گردد.

 

۲-۴- تغییر مالکیت واحد صنعتی

 

با دریافت مدارک رسمی محضری مبنی بر انتقال واحد صنعتی (بویژه زمین و ساختمان) نام خریدار جدید در پروانه بهره برداری به صورت ظهر نویسی درج می گردد.

 

تبصره(۱): در صورت استیجاری بودن محل فعالیت واحد ارائه سند اجاره الزامی است.

 

تبصره(۲): بندهای (۱-۴) و(۲-۴) وتبصره ذیل آن برای واحدهای صنعتی دارنده کارت شناسایی وگواهی فعالیت صنعتی قابل اقدام خواهد بود.

 

ماده ۵: تغییرمکان واحدهای دارنده پروانه بهره برداری

 

در صورت تغییر مکان جغرافیائی واحدها،تغییرات در پروانه بهره برداری بصورت زیر انجام می شود.

 

۱-۵- چنانچه تغییر مکان در محدوده یک استان باشد،پروانه بهره برداری قبلی دریافت، وابطال شده ، پروانه بهره برداری جدید با روش مندرج در ماده ۱ از طریق سازمان صنایع و معادن استان مربوطه صادر می گردد.(در پروانه جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

 

۲-۵- چنانچه تغییر مکان از استانی به استان دیگر باشد(به جزء در محدوده ۱۲ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان ) بنا به درخواست متقاضی پروانه بهره برداری قبلی توسط سازمان صنایع و معادن مبداء دریافت و ابطال شده، با رعایت مفاد ماده ۱ این دستور پروانه بهره برداری جدید توسط سازمان صنایع و معادن مقصد صادر میگردد.(در پروانه بهره برداری جدید تغییر مکان به صورت ظهر نویسی درج میگردد)

 

ماده ۶: بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه ،دستگاه های اجرایی و سازمانهای وابسته به آنها موظفند پیش از صدور پروانه بهره برداری به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.

 

ماده ۷: حداکثر زمان صدور پروانه بهره برداری از تاریخ تکمیل فرمها و دریافت مدارک ۱۵ روز است.

 

ماده ۸: معاونت امور تولید مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

 

ماده۹: هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل منوط به تصویب وزیر صنایع ومعادن می باشد.

 

ماده ۱۰: این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۱۳ تبصره تنظیم ،جایگزین دستورالعمل شماره ۴۰۱۸ مورخ ۶/۲/۸۲ گردیده و از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.