قرارداد پیمانکاری

یک نمونه قرارداد کامل بین پیمانکار وکارفرما باید شامل موارد ذیل باشد وبا توجه به نوع فعالیت و مورد پیمان قابل افزایش می باشد:

بسمه تعالی

قراردادکار   این قرارداد مابین شرکت                                     که در این قرارداد کارفرما  نامیده می شود از یک طرف و آقا / خانم/شرکت                              که پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر با مشخصات مشروح زیر منعقد می گردد .

ماده ۱- مشخصات کارفرما نام : شرکت ———- به نمایندگی نشانی : ——–

ماده ۲ – مشخصات پیمانکار : نام :                                        نام خانوادگی :                                       نام پدر :                               شماره شناسنامه : تاریخ تولد :                                محل تولد :                                 محل صدور :                                                                          نشانی منزل:                                                                                                                              تلفن:                                                           ماده۳- موضوع قرارداد  انجام کارهای پیمانکاری محوله کارفرما از جانب پیمانکار در زمان ها و روزهای تعیین  شده در ماده ۶  میباشد

ماده ۴- شرح وظایف طبق ضوابط شرکت

ماده ۵- اجرت کار طبق لیست محاسبه ای شرکت که اجرت اجزای کار بطور جداگانه در آن قید شده است و در ابتدای  قرارداد به پیمانکار اعلام می شود و امضای این قرارداد به منزله قبول مفاد این لیست از طرف پیمانکار خواهد بود

ماده ۶ – مدت قرارداد پیمان حداکثر به مدت                     می باشد از تاریخ               تا تاریخ

ماده ۷- مبلغ این پیمان                    ریال می باشد

ماده ۸ – از مبلغ پیمان ۳% به عنوان مالیات کسر می گردد.

ماده۹- بیمه تأمین اجتماعی به عهده پیمانکار می باشد.

ماده۱۰- این پیمان نامه خارج از قوانین جاری استخدامی کارگر بوده و  کارفرما  هیچ گونه  مسئولیتی در مقابل تعهدات قوانین کار ندارد.

ماده ۱۱- تعهدات پیمانکار : ۱- پیمانکار موظف می باشد راس ساعت          در روزهای                         نسبت به تحویل دادن قطعات مونتاژ شده و تحویل گرفتن قطعات مونتاژ نشده جدید اقدام نماید. لازم به ذکر است مسئولیت عدم اقدام به موقع متوجه پیمانکار خواهد بود . در صورت بروز مشکل و یا نیاز به مرخصی پیمانکار بایستی از قبل با کارفرما هماهنگی های لازم را بعمل آورد ۲- هرگونه خرابی و ضایعات …