فاکتور رسمی

دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارایه خدمات

با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بدینوسیله سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات را به شرح زیر به کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعلام و ابلاغ می‌نماید .
در دستورالعمل حاضر دو نمونه قالب صورتحساب ارائه می‌گردد که یکی مخصوص ماشین‌های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاه‌های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی می‌باشد و دیگری در سایر مبادلات کالاها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت . بدیهی است مالیات‌ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش مذکور در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد ، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود ، مگر آنکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و امضای آن اقدام نماید .
کلیه اقلام اطلاعاتی ، مندرج در نمونه صورتحساب‌های فروش کالا و ارائه خدمات ، مورد نیاز می‌باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند ، لیکن حداقل اطلاعات الزامی در هر مورد ، که باید از تاریخ ۸۷/۷/۱ توسط کلیه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی رعایت گردد ، در بخش‌های بعدی این دستورالعمل تعیین شده است . بدیهی است تغییرات احتمالی آتی در اطلاعیه‌های بعدی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام خواهد گردید .
الف) قالب صورتحساب‌های عمومی فروش کالاها و ارائه خدمات: (نمونه ۱ پیوست)
این گونه صورتحساب‌ها توسط کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات که به عرضه کلی یا جزئی کالاها و خدمات اشتغال دارند ، مورد استفاده قرار می‌گیرد . این گونه صورتحساب‌ها در معاملات بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و همچنین بین فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان مورد استفاده بوده و از نظر قطع در اندازه‌های مختلف و از نظر قالب در اشکال گوناگون ، حسب نیاز مؤدیان ، مورد استفاده قرار می‌گیرند و به صورت رایانه‎‌ای یا دستی صادر می‌شوند .
ترتیب درج اطلاعات و تکمیل این گونه صورت حسابها به قرار زیر خواهند بود:
۱٫ صورتحساب فروش کالا می‌باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا شماره سریال صادره توسط سیستم‌های رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی بر روی آن درج گردد .
۲٫ اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات فروشنده: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی فروشنده ، می‌باشند . این اطلاعات به هر ترتیب مورد نظر فعالان اقتصادی و در هر قسمت از صورتحساب می‌تواند درج گردد و قابل قبول خواهد بود .
۳٫ اقلام اطلاعاتی ضروری در بخش مشخصات خریدار شامل: نام/ عنوان خریدار ، شماره اقتصادی خریدار (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی خریدار می‌باشد .
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌هایی که اطلاعات خریدار به طور کامل و مطابق این بند درج نگردیده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا استرداد ، براساس مفاد ماده (۱۷) قانون ، نخواهد بود .
۴٫ حداقل اقلام اطلاعاتی که در هر ردیف مورد معامله می‌باید درج گردد ، شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد ، واحد اندازه‌گیری ، مبلغ واحد ، مبلغ کل ، مجموع مالیات و عوارض متعلق قانونی و کل مبلغ قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره: آن دسته از عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات که به عرضه توامان انواع دخانیات به همراه سایر کالاها و خدمات اشتغال دارند ، ضروری است نسبت به درج جداگانه مبلغ مالیات و عوارض در صورتحساب اقدام نمایند .
۵٫ درج کد کالا در ستون مربوطه تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و بر این اساس کد مذکور باید براساس استاندارد ملی “ایران کد” تعیین و درج گردد .
۶٫ صورتحساب حتما باید حاوی مجموع بهای کالاها و خدمات مورد معامله و مجموع مالیات و عوارض متعلق (به تفکیک) بوده و ممهور به مهر و امضای مجاز فروشنده باشد .
۷٫ در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف‌های مورد معامله ، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف باید در آن ردیف تعیین و درج گردد . در غیر این صورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض نخواهد بود .
ب) قالب صورتحساب ماشین‌های فروش (POS): (نمونه ۲ پیوست)
این گونه صورتحساب‌ها معمولا در فروشگاه‌های عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی صادر می‌گردد و در هنگام صدور این گونه صورتحساب‌ها طرف معامله (خریدار) معمولا قابل شناسایی و ثبت در صورتحساب نمی‌باشد .
ترتیب درج اطلاعات و تکمیل این گونه صورتحساب‌ها به قرار زیر خواهد بود:
۱٫ صورتحساب فروش کالا باید برخوردار از شماره سریال چاپی و یا صادره توسط سیستم رایانه‌ای باشد و تاریخ صدور به تقویم هجری شمسی در آن درج گردد .
۲٫ حداقل اقلام اطلاعاتی در بخش مشخصات فروشنده شامل: نام/ عنوان فروشنده ، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) یا شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی) ، نشانی کامل و کدپستی ۱۰ رقمی می‌باشد . این اطلاعات به هر صورت و در هر محل مناسب بر روی صورتحساب می‌تواند درج گردد .
۳٫ حداقل اقلام اطلاعاتی که در بخش مشخصات هر ردیف مورد معامله باید درج گردد شامل: عنوان مورد معامله ، مقدار یا تعداد و کل مبلغ قابل پرداخت (با احتساب مالیات و عوارض متعلق) خواهد بود .
۴٫ درج کد کالا در ستون مربوطه ، تابع مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی در این مورد خواهد بود و این کد براساس استاندارد ملی “ایران کد” تعیین و درج گردد .
۵٫ در صورت تعلق تخفیف به هریک از ردیف‌های مورد معامله ، مبلغ تخفیف متعلق به هر ردیف ، باید در همان ردیف اعمال گرد . در غیر این صورت مبلغ تخفیف قابل کسر از ماخذ مالیات و عوارض نخواهد بود .
۶٫ درج جمع کل بهای کالاها و خدمات عرضه شده و مالیات و عوارض مربوط در ذیل صورتحساب الزامی خواهد بود .
تذکر: مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش ، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار ، قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا استرداد توسط خریدار براساس ماده (۱۷) قانون ، نخواهد بود . در موارد خاص خریدار بایستی صورتحساب براساس مفاد بخش (الف) این دستورالعمل از فروشنده اخذ نماید .
مفاد این دستورالعمل از تاریخ ۸۷/۷/۱ برای کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات لازم‌الاجرا خواهد بود . بدیهی است درج هرگونه اطلاعات افزون بر موارد مندرج در این دستورالعمل ، در صورتحساب‌های صادره توسط فعالان اقتصادی ، حسب نیازهای عملیاتی ایشان ، بلامانع خواهد بود و اقلام اطلاعاتی مشخص شده در این دستورالعمل صرفاً مشخص کننده حداقل‌های لازم‌الاجرا می‌باشد .
بدیهی است آن دسته از مؤدیان که مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند (به شرح مندرج در اطلاعیه‌های فراخوان ثبت‌نام مرحله اول این نظام مالیاتی) ، ضمن الزام به صدور صورتحساب براساس دستورالعمل ، نمی‌توانند قبل از اقدام به ثبت‌نام ، نسبت به محاسبه و اخذ مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند و از مزایای قانونی این نظام مالیاتی برخوردادر گردند .
یادآوری می‌نماید با عنایت به مفاد تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، کلیه کالاها و خدماتی که بدون صدور صورتحساب و رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین سایر مقررات قانون مذکور عرضه گردند ، علاوه بر جرائم مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر ارزش افزوده ، قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود .
لازم به یادآوری است آن دسته از مؤدیان که براساس قالب صورتحساب‌های اعلام شده طی اعلامیه‌های قبلی سازمان امور مالیاتی کشور (در چارچوب ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام به چاپ صورتحساب‌ها و یا تنظیم صورتحساب‌های رایانه‌ای نموده‌اند ، می‌توانند تا پایان سال ۱۳۸۷ نسبت به ادامه استفاده از صورتحساب‌های خود اقدام نمایند ، مشروط بر این که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه محاسبه و ذیل صورتحساب درج و اخذ گردد .
لازم به ذکر است ، آن دسته از مودیان که از قالب صورتحساب‌های مندرج در این دستورالعمل استفاده می‌نمایند، این گونه صورتحساب‌های صادره توسط ایشان در رابطه با رسیدگی مالیات عملکرد ایشان نیز قابل قبول خواهد بود .
جهت آگاهی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی اجرای این نظام مالیاتی به پایگاه این ترنتی طرح استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www .VAT.ir مراجعه فرمائید .

فایل کامل

در صورت هر گونه سوال در رابطه با فاکتور کالا وخدمات با ۹۰۹۹۰۷۱۵۳۱ تماس بگیرید.